محمد مهدی ذبیحی شش پلی

مربی دانشکده فنی و مهندسی

En

نام: محمد مهدی ذبیحی شش پلی
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: برق
مرتبه علمی: مربی

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
دکترا
دانشجوی دکتری برق کنترل
علوم و تحقیقات تهران
ایران
1393
کارشناسی ارشد
مکاترونیک
صنعتی شریف
ایران
1388
کارشناسی
برق قدرت
آزاد اسلامی واحد بجنورد
ایران
1385

دروس ارائه شده 2 کلاس

عنوان
مکان تشکیل
شماره کلاس
روزها
ساعت تشکیل
مقطع
بررسی سیستم های قدرت 1
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
105
سه شنبه
10:30-13
کارشناسی
سیستم های کنترل خطی
آزاد اسلامی واحد نوشهر
105
چهارشنبه
13:30-16
کارشناسی

مقالات علمی 8 مقاله

Title
Authors
Publication Date
بررسی توسعه انرژی های تجدی پذیر در شبکه موبایل و ارائه ساختارهای جدید برای ارتباطات نسل چهارم سبز
محمد مهدی ذبیحی شش پلی،محمد وریج کاظمی
12/18/2012
Conference
همایش منطقه ای علوم برق و کامپیوتر در صنعت مخابرات
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
اقتصادهای نوظهورICT بررسی و تحلیل برق حاصل از انرژی خورشیدی در توسعه
محمد مهدی ذبیحی شش پلی،محمد وریج کاظمی
2/12/2013
Conference
همایش ملی باد و خورشید
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
direct power control of DFIG based on artificial neural network
Zabihi.M.M, Verij Kazemi.M
8/20/2013
Conference
ICEEE
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
بررسی علل گسترش و چالش های پیش روی به کار گیری انواع توربین های بادی کوچک در مناطق مسکونی
محمد مهدی ذبیحی شش پلی-علی اکبر شاه بهرامی-آذر فخاریان
12/16/2014
Conference
همایش ملی مهندسین برق
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
ارائه توپولوژی جدید برای درایو ماشین های سوئیچ رلوکتانسی به منظور کاهش ریپل گشتاور
محمد مهدی ذبیحی شش پلی
10/21/2015
Conference
EMME
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Stabilizing distribution network during peak load by means of distributed generations (case study: Nowshahr City located in Mazandaran-Iran)
Mohammad Mahdi Zabihi Shesh Poli, Mohammad Verij Kazemi
3/13/2016
Conference
PDC
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
تحلیل، بررسی و خوشه بندی خسارات وارد بر مشترکین و ارائه یک راهکار عملی جهت کاهش آن ها (مطالعه موردی شرکت توزیع غرب مازندران)
محمد مهدی ذبیحی شش پلی
3/13/2016
Conference
PDC
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
مکان یابی و ظرفیت سنجی نیروگاه های تولید پراکنده درفیدر دوهزار به منظور پایایی شبکه در زمان پیک بارو تحلیل اقتصادی بازگشت سرمایه
محمد مهدی ذبیحی شش پلی
3/13/2016
Conference
PDC
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description

سوابق اجرایی 1 عنوان

عنوان
سازمان
شروع
پایان
مدیر گروه رشته برق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
بهمن 1391
تاکنون

تحقیقات 3 تحقیق

عنوان
بررسی و تحلیل علل خسارات وارده به مشترکین شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران ناشی از شبکه های توزیع برق- قرار داد پژوهشی برون دانشگاهی با شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران-1395
محاسبه اندازه و مکان بهینه مولدهای مقیاس کوچک با ظرفیت کمتر از7 مگاوات در فیدرهای نوشهر و دو هزار تنکابن- قرارداد پژوهشی برون دانشگاهی با شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران-1394
کنترل مستقیم توان اکتیو و راکتیو ژنراتورهای القایی تغذیه دو سویه به کمک شبکه عصبی مصنوعی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر-1393